• Strona wejściowa
 • Strzelania Terminy
 • WYDARZENIA
 • Zjednoczenie KBS
 • Organizacyjne
  • Statut B.K. we Wronkach
  • STATUT ZJEDNOCZENIA BKS
  • REGULAMIN MUNDUROWY
  • Prawo o Stowarzyszeniach
  • BHP na strzelnicy
 • LICENCJA Klubu
 • Historia
 • Królowie Bractwa
 • Sprawozdania
 • Tradycja Bracka
 • Zarząd Bractwa
 • BRACIA
 • Statut i KRS
  • Czytaj STATUT
  • Czytaj KRS
 • Strzelania SPORT
  • JAK CELOWAĆ
  • Leszczyński OZS
  • Wielkopolski ZSS
  • Polski ZSS
  • REGULAMIN LICENCJI
  • Wyniki LOZSS we Wronkach
 • Strzelania BRACKIE
  • Pierwsze strzelanie w 1999r.
 • Galeria
 • Kontakt
 • Ustawa o broni
Poznań, 08 grudzień 2023 roku.
28.02.2024

PROTOKÓŁ

POSIEDZENIA ZARZĄDU

Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Poznań, 08 grudzień 2023 roku

W zebraniu Zarządu ZKBS RP uczestniczyli:

 

1          Prezes Zjednoczenia                         Lech Magnuszewski

2          Sekretarz Zjednoczenia                     January Bątkiewicz

3          Skarbnik Zjednoczenia                      Arkadiusz Muller

4          Strzelmistrz Zjednoczenia                 Krzysztof Tyda

5          Chorąży Zjednoczenia                       Marek Balcerek

6          Marszałek Zjednoczenia                   Tomasz Wawrzyniak

7          Zastępca Skarbnika                           Marcin Adamczyk

8          Zastępca Sekretarza                          Łukasz Cichy

9         Członek Zarządu – Ławnik     Krzysztof Larski - Prezes Okręgu Bydgoskiego

10       Członek Zarządu – Ławnik     Robert Karkosz - Prezes Okręgu

Leszczyńskiego

11        Członek Zarządu – Ławnik    Lech Orlik - Prezes Okręgu Szamotulskiego

12        Członek Zarządu – Ławnik    Robert Robak - Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego

 

GOŚCIE

Wiceprezes Okręgu Poznańskiego         Roman Czachowski

Delegat do EGS                                      Mariusz Thomas

Pracownik Sekretariatu ZKBS RP           Iwona Mądra

Nie stawili się Bracia:

Zdzisław Grzelka, Andrzej Pawłowski, Michał Wieremiejczyk, Jan Ciszewicz, Jan Dziura Bartkiewicz, Roman Pająk- wszyscy usprawiedliwili swoją nieobecność.

1. O godz. 1200 w sali posiedzeń Domu Żołnierza w Poznaniu, Prezes Zjednoczenia KBS RP Brat Lech Magnuszewski otworzył kolejne posiedzenie Zarządu. Witając zebranych, na wstępie powitał zasłużonego dla ruchu brackiego w Polsce, Wiceprezesa Okręgu Poznańskiego Brata Romana Czachowskiego oraz delegata ZKBS RP do EGS Brata Mariusza Thomasa oraz podziękował sekretarzowi Zjednoczenia Bratu Bątkiewiczowi za przygotowanie posiedzenia w stolicy naszego Zjednoczenia.

 

2. Brat Prezes Lech Magnuszewski dokonał uzupełniającego, uroczystego wręczenia aktu powołania na członka Zarządu ZKBS RP Prezesowi Okręgu Zachodniopomorskiego Bratu Robertowi Robakowi.

3. Sekretarz Zjednoczenia Brat January Bątkiewicz na podstawie listy obecności potwierdził obecność podczas posiedzenia 12 członków Zarządu Zjednoczenia, stwierdzając jednocześnie, że jest  na sali wymagane kworum i obrady są ważne.

4. Następnie Sekretarz Zarządu Zjednoczenia Brat January Bątkiewicz zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu w Zdunach z dnia 28.10.2023r. Wobec braku uwag, w  wyniku głosowania treść protokołu przyjęto 11 głosami za. Wstrzymał się Brat Prezes Krzysztof Larski, który nie był obecny na posiedzeniu w Zdunach.

5. Prezes Magnuszewski przedstawił proponowany tematykę i porządek obrad

( w załączeniu ), który przyjęto jednogłośnie.

6. Na wstępie do kolejnego punktu posiedzenia Brat Prezes Magnuszewski stwierdził, że  oprócz załatwiania spraw, do których jesteśmy zobowiązani postanowieniami Kongresu, członkowie Zarządu cały czas usuwają nieprawidłowości, sięgające nawet 2005 roku. Zwłaszcza gospodarka finansowa prowadzona była niewłaściwie, co naraziło Zjednoczenie na spore straty.

Jednak głównym wydarzeniem miesiąca listopada były starania, które prowadziliśmy od kilku miesięcy, aby oficjalna delegacja ZKBS RP wzięła udział w centralnych obchodach Święta Niepodległości w Warszawie.

Naszym pragnieniem było, aby Zjednoczenie pokazało się całej Polsce, bo to jest najlepsze propagowanie naszego ruchu. Starania odbywały się dwutorowo – poprzez braci z Krakowa i Warszawy. Ze względu na remont Placu Piłsudskiego organizatorzy okroili naszą delegację do kilkunastu osób. Zarówno Bractwo Warszawskie tworzące poczet sztandarowy Zjednoczenia, jak i delegacje Sióstr i Braci z Okręgu Centralnego na Mszy Św. reprezentowali nas w sposób wzorowy. Wszelkie koszty pobytu w Warszawie pokrywali z własnych środków członkowie delegacji.

Brat Prezes Lech Magnuszewski podkreślił wielkie znaczenie udziału naszych Bractw w różnego typu uroczystościach, imprezach czy spotkaniach, także w dużych aglomeracjach miejskich. Stąd w przyszłym roku z pewnością będziemy obecni w Krakowie, Warszawie, na Śląsku, czy też w Łodzi.

Brat Prezes Magnuszewski z zadowoleniem stwierdził także, że praktycznie od pół roku zdecydowanie ożywiła się  strona internetowa naszego Zjednoczenia. Nie ma tygodnia, aby nie ukazywały się tam informacje wzbogacone zdjęciami z życia nie tylko Okręgów, ale także i Bractw. Pamiętać należy, że jest to nasze bardzo ważne okno na świat, pokazujące ruch bracki w mass mediach.

Jednak prawdziwym sukcesem medialnym Zjednoczenia KBS RP jest piękna, kolorowa edycja naszych kalendarzy! Już na pierwszej stronie widnieje hasło, które od lat jest naszym głównym zawołaniem – W JEDNOŚCI SIŁA ! Jesteśmy bardzo wdzięczni Okręgom naszego Zjednoczenia za nadesłane, piękne zdjęcia grupowe.

Sprawozdanie z prac nad wydaniem kalendarzy przekazał zebranym koordynator tego projektu – Zastępca Skarbnika Zjednoczenia Brat Marcin Adamczyk.

Sprawy finansowe związane z zakupem kalendarzy omówił Skarbnik Zjednoczenia Brat Arkadiusz Muller. Zebrane środki finansowe od kupujących kalendarze bractw i braci pozwoliły w całości pokryć koszty ich wydania.

Brat Skarbnik Muller w swoim wystąpieniu po raz kolejny poinformował, że w sierpniu 2023r., po analizie bezpośredniej w Banku Santander w Poznaniu ustalono, że lokaty zawarte przez poprzednie Zarządy od 2005r., a więc przez 18 lat  nie były aktualizowane oraz negocjowane, co można byłoby potraktować jako zarzut niegospodarności. Zawarte lokaty, oprocentowane były zaledwie na 0,001%, przez co nie przynosiły żadnych korzyści dla Zjednoczenia. Jednocześnie dodał, że poprzez niegospodarność zarządzania lokatami oraz pozostałymi środkami na rachunkach bankowych nasze stowarzyszenie poniosło wymierne straty, które szacunkowo mogłyby sięgnąć kwoty około 80 tys. złotych, ale nie poddaliśmy tego dalszej analizie.

Podczas wizyty w Banku w dniu 21.08.2023r., niezwłocznie lokaty zerwano i zawarto nowe w dniu 24.08.2023r., na najkorzystniejsze w tym czasie oprocentowanie dla stowarzyszeń i firm w wysokości 2,5% na okres 12 m-cy. Dodać należy również, że poprzednie lokaty zawarte były na łączną kwotę 75.324,01 zł. Postanowiono więc zawrzeć lokaty na łączną kwotę 180.000,00 zł. co stanowi, że kwota 104.675,99 zł. będąca różnicą pomiędzy wcześniejszymi lokatami, nie była wykorzystana, a środki te nie zarabiały przez długi czas. Szukamy też cały czas możliwości na nowe,  korzystniejsze oprocentowanie.

Kolejną sprawą na jaką zwrócił uwagę Skarbnik Zjednoczenia, były zbyt wysokie rachunki za energię elektryczną zużywaną w siedzibie Zjednoczenia, w stosunku do jej poboru. Ustalono, że na podstawie umowy zawartej z firmą ENEA w dniu 4 lipca 2014r i podpisanej przez ówczesnego prezesa Adama Gołembowskiego, do chwili obecnej, a więc przez  9 lat nie negocjowano cen energii elektrycznej oraz nie podpisano żadnych aneksów, czy oświadczeń składanych przez odbiorców uprawnionych. Mowa o tym w art.2 pkt. 2 lit. b-f ustawy z dnia 27 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023r. związanych z obniżeniem cen energii dla firm i stowarzyszeń w związku z tarczą, przez co cena którą obciążano Zjednoczenie sięgnęła kwoty 2,60 netto za 1 kWh + opłaty dodatkowe. Nowy Zarząd niezwłoczne zajmie się również tą sprawą i z pewnością będzie szukał możliwości zawarcia korzystniejszej umowy z Eneą.

 

Skarbnik Zjednoczenia Brat Arkadiusz Muller oświadczył, że po raz kolejny udało się wynegocjować z wytwórcami medali nowe lepsze ceny, mimo ciągle postępującej inflacji. Przekazał także informację, że pracuje nad projektami medialnymi powstania filmu dokumentalnego o naszym ruchu oraz sposobu jego finansowania. Na etapie projektu powstają propozycje uchwał umożliwiających dofinansowanie do zakupu sztandarów dla nowo wstępujących Bractw, czy też dofinansowanie ważnych imprez jubileuszowych w Zjednoczeniu. Będziemy starali się wykorzystać pieniądze Zjednoczenia w sposób uczciwy i przemyślany.

Już niedługo wprowadzimy także do użytku nowy program komputerowy, wspomagający rozliczanie składek z poszczególnych Bractw oraz pozwalający na przeprowadzanie wielu analiz.

 

Następnym sprawozdawcą był Sekretarz Zjednoczenia Brat January Bątkiewicz, który na wstępie zaznaczył, że Zarząd obraduje w symbolicznym dla miasta Poznania oraz Zjednoczenia KBS RP budynku Domu Żołnierza, w którym 20 lat temu odbywał się wielki raut bracki Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, na zakończenie przemarszu z okazji 750 lecia lokacji miasta Poznania.

Od 28 października 2023roku sekretariat Zjednoczenia prowadził intensywną korespondencję, związaną z pobytem we Warszawie naszych brackich delegacji. Były to głównie pisma i rozmowy telefoniczne z expertami z Kancelarii Prezydenta RP oraz przedstawicielami Wojska Polskiego.

 

Kontynuujemy także nasze kontakty z gospodarzami Zjazdu Delegatów w Rydzynie – Zarządem i braćmi z KBS Rydzyna. Mamy już zarys programu Zjazdu i przebiegu strzelań zjazdowych. Na kolejne spotkanie już na miejscu – w Rydzynie jesteśmy umówieni na początku 2024roku. Sekretariat koordynuje wraz ze Strzelmistrzem Zjednoczenia kalendarz strzelań, ponieważ dużo informacji na ten temat spływa do sekretariatu Zjednoczenia. Sekretarz Brat January Bątkiewicz przedstawił także zebranym proces powstawania poszczególnych protokołów z posiedzeń Zarządu, który trwa nierzadko kilka dni. Stwierdził, że szczególnie duży wysiłek wielu członków Zarządu włożyło w przygotowanie bardzo ważnego protokołu z Kongresu w Pszczynie, który musiał spełniać bardzo wysokie wymagania KRS.

 

Nowy Zarząd ze szczególną uwagą traktuje nie tylko finanse Zjednoczenia, ale także przygotowanie i zatwierdzanie wszelkich dokumentów, które muszą być poprawne i zrozumiałe dla naszych Bractw. Tego od nas oczekują członkowie Zjednoczenia.

 

Z kolei Prezes Zjednoczenia Brat Lech Magnuszewski wspomniał, że Zarząd dostrzega i docenia wielką pracowitość i skrupulatność w działaniu administratora naszej strony internetowej – Brata Tadeusza Pawłowskiego z Rawicza. Omawiając miniony okres Prezes Brat Magnuszewski stwierdził, że Zarząd przykłada ogromną wagę do kontaktów międzyludzkich. Dużo jeździmy po całym kraju, czyniąc to całkowicie społecznie, rozmawiamy z członkami naszych Bractw o sukcesach, zamierzeniach i bolączkach życia brackiego. Tłumaczymy też podstawowe informacje związane z naszym ruchem. Szczególnie miło Zarząd wspomina ostatni pobyt w Bractwie w Tarnowie Podgórnym, gdzie Prezes tegoż Bractwa, witając delegację Zarządu wyraził wielkie słowa uznania za udział Zjednoczenia w uroczystościach w Warszawie.

 

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali Bracia - Prezes Robert Robak, który polecał bankowość i księgowość internetową, Wiceprezes Roman Czachowski zgłosił akces do produkcji medialnych Zjednoczenia i Prezes Lech Orlik, który zaapelował o dalsze kontynuowanie przez Zarząd rozsądnego gospodarowania funduszami Zjednoczenia.

 

7. Zarząd podjął kolejną próbę pozyskania wiedzy na temat powoływania, działalności, obowiązków i uprawnień delegatów ZKBS RP do EGS, tym razem wobec kolejnego delegata do EGS Brata Mariusza Thomasa. Brat Thomas wyraził zdziwienie, że Zarząd Zjednoczenia posiada tak mało informacji na temat pracy delegatów. Jego zdaniem delegat jest jak poseł, wybierany przez delegatów Zjednoczenia i ma godnie reprezentować Zjednoczenie, dlatego powinien być obdarzony przez Zarząd zaufaniem.

Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu stwierdzili, że nie posiadają żadnych informacji na temat konkretnej pracy naszych delegatów do EGS. Brat Thomas po raz kolejny stwierdził, że trzeba mieć trochę zaufania, a w Statucie ZKBS RP nie ma wzmianki, że Zarząd decyduje o wyjazdach delegatów.

Prezes Brat Lech Magnuszewski stwierdził, że nie jest prawdą, że delegat nie musi mieć akceptacji Zarządu co do wyjazdu na zaproszenie z EGS.

Nasi delegaci nie reprezentują EGS, tylko Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckickich RP., które pokrywa koszty tych wyjazdów. Od Zarządu kierującego Zjednoczeniem zależy więc, czy delegat pojedzie na taki wyjazd, czy też nie.

Myśmy podjęli próbą oceny przebiegu tylko jednego takiego wyjazdu i oceniamy poziom merytoryczny tych spotkań jako bardzo niski.

Na przykładzie chociażby dokonywanych ostatnio wyborów w EGS, możemy stwierdzić całkowitą samowolę w tym zakresie naszych delegatów. Zarząd Zjednoczenia nie był w żaden sposób informowany przez naszych delegatów o kandydatach na odpowiedzialne funkcje w EGS, ani też o ich programach wyborczych i ewentualnych korzyściach, jakie Polska może odnieść z wyboru tego, czy innego kandydata.

Prezes Lech Magnuszewski powiedział, że zależy nam przede wszystkim na godnym reprezentowaniu naszego Zjednoczenia w EGS

 

W dyskusji zabrali także głos Bracia Marcin Adamczyk, Krzysztof Larski, Robert Robak, Robert Karosz, January Bątkiewicz i Arkadiusz Muller.

Wyrazili opinię, że delegaci nie mogą tworzyć państwa w państwie i muszą uzgadniać wspólne stanowisko w kluczowych sprawach z Zarządem Zjednoczenia.

Prezes Magnuszewski zapytał się delegata Brata Thomasa, jaki ma pomysł na prawidłowe uregulowanie działalności delegatów do EGS? Co powinno znaleźć się w uchwale zawierającej Regulamin dotyczący Delegatów ZKBS RP do EGS ?

Brata Thomas zgodził się, że takie uzgodnienia można poczynić.

 

8. Z powodu nieobecności Wiceprezesa Zjednoczenia Brata Andrzeja Pawłowskiego spowodowanego chorobą, nie rozpatrywano pkt. 8 porządku obrad  posiedzenia.

 

9. Prezes Zjednoczenia Brat Lech Magnuszewski wskazał zadania dla Zarządu na najbliższe miesiące. Będą to głównie prace zmierzające do sprawnej organizacji i prawidłowego przebiegu Zjazdu Delegatów w Rydzynie.

 

10. W wolnych głosach odczytano piękne życzenia świąteczne i noworoczne skierowane na ręce Prezesa Magnuszewskiego dla całego Zarządu ZKBS RP

od Prezesa Okręgu Centralnego Brata Jana Klauzy.

Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i wymienili życzenia.

 

11. O godz. 17.00 Prezes Lech Magnuszewski ogłosił zamknięcie posiedzenia Zarządu ZKBS RP i zaprosił zebranych na uroczystą przedświąteczną kolację.

Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 24 lutego 2024 roku w Śmiglu.

 

 

Sekretarz Zjednoczenia                       Prezes Zjednoczenia

 

January Bątkiewicz                            Lech Magnuszewski

 

 

lipiec 2024
PonWtoŚroCzwPiąSobNie
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Licznik odwiedzin

Osób online: 1
Unikalnych odwiedzin: 622461

KOMUNIKAT O KALENDARZU ZJEDNOCZENIA NA 2025 ROK.
17/07/2024
Witam Siostry i Braci, W imieniu Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP uprzejmie informuję Siostry i Braci - członków Zarządu ZKBS RP oraz Prezesów Okręgów i Bractw naszego Zjednoczenia...
APEL PREZESA ZKBS RP
28/06/2024
Witam Siostry i Braci, Uprzejmie informuję iż na stronie internetowej naszego Zjednoczenia ukazał się ważny Apel Prezesa Zjednoczenia KBS RP Brata Lecha Magnuszewskiego oraz Skarbnika Brata Arkadiusza...