• Strona wejściowa
 • Strzelania Terminy
 • WYDARZENIA
 • Zjednoczenie KBS
 • Organizacyjne
  • Statut B.K. we Wronkach
  • STATUT ZJEDNOCZENIA BKS
  • REGULAMIN MUNDUROWY
  • Prawo o Stowarzyszeniach
  • BHP na strzelnicy
 • LICENCJA Klubu
 • Historia
 • Królowie Bractwa
 • Sprawozdania
 • Tradycja Bracka
 • Zarząd Bractwa
 • BRACIA
 • Statut i KRS
  • Czytaj STATUT
  • Czytaj KRS
 • Strzelania SPORT
  • JAK CELOWAĆ
  • Leszczyński OZS
  • Wielkopolski ZSS
  • Polski ZSS
  • REGULAMIN LICENCJI
  • Wyniki LOZSS we Wronkach
 • Strzelania BRACKIE
  • Pierwsze strzelanie w 1999r.
 • Galeria
 • Kontakt
 • Ustawa o broni
Czytaj STATUT

 

STATUT - (kliknij ==>> link do .pdf)

 

STATUT

Bractwa Kurkowego we Wronkach

Wronki  28.02.2013r.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Bractwo kurkowe we Wronkach nawiązuje do tradycji Bractwa Strzeleckiego istniejącego w latach 1646 – 1939.

§ 2

Bractwo Kurkowe we Wronkach jest stowarzyszeniem patriotyczno - kulturalno -rekreacyjnym.

§ 3

Siedziba Bractwa mieści się we Wronkach, a terenem działania jest miasto i gmina Wronki.

§ 4

Bractwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Bractwo może zatrudniać pracowników.

§ 5

Bractwo kurkowe we Wronkach może być członkiem organizacji i stowarzyszeń polskich

i zagranicznych o podobnym charakterze działania.

§ 6

II. Cele i rodzaje działalności Bractwa Kurkowego we Wronkach

§ 7

Celem Bractwa jest:

1. Pielęgnowanie historycznych i patriotycznych postaw wśród społeczeństwa i członków

Bractwa.

2. Upowszechnianie w społeczeństwie zainteresowania historią, sprawami Wronek i Wielkopolski.

3. Popularyzowanie i uprawianie sportu strzeleckiego.

4. Udzielanie wzajemnej pomocy i utrzymywanie życia towarzyskiego.

Cele te realizowane są poprzez stworzenie sekcji historii i tradycji, organizowanie

i współuczestniczenie w uroczystościach państwowych, kościelnych, poprzez współpracę

z podobnymi stowarzyszeniami.

Organizowanie odczytów i prelekcji.

Propagowanie sportów strzeleckich.

III. Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8

Bractwo Kurkowe we Wronkach jest dobrowolnym stowarzyszeniem członków krajowych

i zagranicznych, dzielących się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, nie karany i nie pozbawiony praw publicznych.

2. Wniosek o przyjęcie na członka czynnego kandydat winien złożyć na piśmie. Do wniosku należy załączyć pisemną rekomendację członka Bractwa.

3. O przyjęciu decyduje Zarząd zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, przy obecności przynajmniej 50% składu Zarządu. Przy równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie Zarządu.

4. Pełne prawa członkowskie uzyskuje kandydat po zakończeniu 6 miesięcznego stażu kandydackiego, otrzymaniu formalnego, pisemnego powiadomienia o przyjęciu, zapłaceniu wstępnego, po złożeniu roty ślubowania przepisanej w § 11.

5. Członek zwyczajny ma prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa,

b. uczestniczenia w zebraniach, organizowanych przez władze Bractwa,

c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Bractwa,

d. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Bractwa,

e. noszenie odznaki organizacyjnej,

f. zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Bractwa,

6. Członek zwyczajny, obowiązany jest do:

a. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Bractwa,

b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Bractwa,

c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Bractwie.

§ 10

1. Członkiem honorowym lub wspierającym Bractwa Kurkowego we Wronkach może być każda osoba pełnoletnia bez względu na przynależność państwową, która znaczne zasługi oddała Rzeczpospolitej Polskiej lub Bractwu Kurkowemu we Wronkach.

2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna.

3. O nadaniu tytułu honorowego lub wspierającego decyduje Walne Zebranie Bractwa większością ¾ głosów obecnych na zebraniu.

4. Członkowie honorowi i wspierający korzystają z wszelkich praw i urządzeń Bractwa,

są zwolnieni z opłat członkowskich oraz mają prawo brania udziału w zebraniach Bractwa,

lecz tylko z głosem doradczym, o ile nie postanowiono inaczej.

5. Członkowie honorowi i wspierający są pozbawieni czynnego i biernego udziału w strzelaniu

królewskim.

§ 11

Nowo przyjęci członkowie zwyczajni składają następujące ślubowanie:

„Ślubuję, że wedle najlepszej woli i chęci służyć będę Ojczyźnie w każdej potrzebie, przepisów Statutem i Regulaminami objętych oraz wszelkich rozporządzeń Zarządu Bractwa Kurkowego we Wronkach przestrzegać i dążyć wszelkimi siłami do największego rozwoju Bractwa, wystrzegając się wszelkiej działalności szkodliwej dla Niego”.

Powyższe ślubowanie odczytuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes i zobowiązuje się nowo przyjętego członka przez podanie ręki przyjmującemu ślubowanie, akt ten stwierdza się protokolarnie.

§ 12

Członka zwyczajnego można zawiesić w prawach członkowskich jeśli toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

§ 13

Członkostwo w Bractwie ustaje wskutek:

- śmierci,

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

- utraty obywatelstwa polskiego,

- wykluczenia członka Bractwa z powodów określonych w § 14,

- przyjęcia przez Walne Zebranie wyroku Sądu Honorowego o skreśleniu z listy członków.

§ 14

Wykluczenie z Bractwa może nastąpić jeśli członek:

a. popełnił przestępstwo, które jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

b. zostało mu udowodnione rozmyślnie działanie szkodę Bractwa,

c. zalega przez 6 miesięcy z opłaceniem składek członkowskich lub innymi opłatami ustalonymi

przez Zarząd Bractwa,

d.   nie wykonuje poleceń przełożonych i nie stosuje się do obowiązków wynikających ze statutu

i regulaminów,

e.   dopuścił się przekroczenia regulaminu strzeleckiego w celu uzyskania nagrody dla siebie lub

innych.

§ 15

Członek występujący lub wykluczony z Bractwa traci wszelkie uprawnienia związane z członkostwem i nie może żądać zwrotu opłat złożonych na rzecz Bractwa oraz nie może rościć praw do własności i majątku Bractwa.

§ 16

1. O wykluczeniu lub zawieszeniu członka decyduje Zarząd bezwzględną większością głosów

w obecności co najmniej 2/3 ustawowego składu zarządu.

2. Członkowi wykluczonemu lub zawieszonemu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się do Sądu Honorowego Bractwa w ciągu 1 miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu lub zawieszeniu.

IV. Władze Bractwa

§ 17

Władze Bractwa Kurkowego we Wronkach stanowią:

1. Walne Zebranie

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Honorowy

§ 18

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Bractwa Kurkowego.

2. Uchwały walnego Zebrania są ważne o ile zapadają zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej 50% członków Bractwa w głosowaniu jawnym o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej.

3. Członek Bractwa może brać udział w walnym zebraniu tylko osobiście.

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§ 19

Do włączonej kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Wybór Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego Bractwa.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu.

3. Uchwalanie planu działalności i preliminarza budżetowego Bractwa, składek i opłat wnoszonych przez członków oraz wpisowego.

4. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych.

5. Zwolnienie w całości lub w części od składek innych opłat na rzecz Bractwa poszczególnych jej członków.

6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych.

7. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wysokości zobowiązań jakie Zarząd ma prawo zaciągać w imieniu Bractwa.

8. Zgłaszanie wniosków o odznaczenia organizacyjne.

9. Uchwalanie zmian Statutu bractwa.

10. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i likwidacji Bractwa.

11. Powoływanie w razie potrzeby Komisji Problemowych.

12. Uchwalanie regulaminów Bractwa.

§ 20

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 21

Roczne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, najpóźniej w lutym za pośrednictwem kurendy lub pisemnych zawiadomień poszczególnych członków z podaniem porządku obrad. Co trzy lata Walne Zebranie członków powinno mieć charakter zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu członków winno być doręczone co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia.

W razie niestawienia się w oznaczonym czasie co najmniej połowy członków zwyczajnych, pół godziny później odbywa się drugie zebranie, którego uchwały są obowiązujące bez względu na ilość zebranych członków Bractwa.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. na wniosek 25% ogólnej liczby członków czynnych.

2. Do nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stosuje się przepisy § 18 pkt. 2 i 3

3. Termin zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 23

Walne Zebranie władne jest podejmować uchwały i inne decyzje, gdy zostało zwołane zgodnie

z postanowieniami niniejszego Statutu i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 24

1. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.

2. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący

i sekretarz zebrania.

3. Uchwały Walnego Zebrania obowiązują wszystkich członków.

§ 25

1. Zarząd Bractwa jest organem wykonawczym Walnego Zebrania. Składa się z 7 członków

w składzie: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz, strzelmistrz  i 2 członków  zarządu.

2. Walne Zebranie wybiera Zarząd na okres 3 lat

a. w głosowaniu tajnym – prezesa, większością głosów oraz pozostałych członków Zarządu,

b. w skład Zarządu wchodzą Bracia, którzy uzyskali największą ilość głosów,

c. pierwsze posiedzenie Zarządu powinno się odbyć przed zakończeniem obrad Walnego Zebrania, w czasie tego posiedzenia nowo wybrany prezes powierza wybranym członkom Zarządu pełnione przez nich funkcje.

3. Każdy Członek Zarządu, może być odwołany przez Walne Zebranie w każdym czasie.

4. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium może być odwołany przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem wymogu umieszczania

W porządku dziennym Walnego Zebrania sprawy odwołania.

§ 26

1. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Prezes, w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.

3. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu w tym

Prezesa lub Wiceprezesa.

4. Uchwały zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

5. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad

i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Bractwa, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania, a w szczególności:

1. Bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej

i organizacyjnej;

2. Wykonywanie preliminarza budżetowego;

3. Opracowanie projektów planu działalności Bractwa;

4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

5. Zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych przez Walne Zebranie;

6. Przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;

7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń;

8. Organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;

9. Wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu.

§ 28

1. Prezes zarządu kieruje bieżącą działalnością Bractwa, reprezentuje Bractwo na zewnątrz, kieruje pracą Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy na nich.

2. Sekretarz sporządza protokoły zebrań Zarządu, prowadzi zbiór protokołów Walnych Zebrań

i Zarządu. Prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkie sprawy związane z prowadzeniem biura Bractwa.

3. Skarbnik – osobiście lub za pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach prowadzi kasę

i rachunkowość Bractwa, ściąga wszelkie przypadające na rzecz Bractwa składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem preliminarza budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo – księgową.

§ 29

Oświadczenie woli w imieniu Bractwa składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona.

V. Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Walnego Zebrania, kontroluje całokształt działalności Statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Bractwa.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na okres 3 lat spośród członków Bractwa przez Walne Zebranie.

3. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie przed upływem kadencji.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

6. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 31

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak

niż raz na pół roku.

2. Komisja zobowiązana jest dokonać kontroli działalności Zarządu, w tym

dokumentacji finansowo- księgowej, co najmniej raz w roku.

3. Posiedzenia zwołuje i prowadzi przewodniczący.

4. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków w tym

przewodniczącego.

5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów

przeważa głos przewodniczącego.

6. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują

przewodniczący i protokolant.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości oraz gospodarczej

działalności zarządu Bractwa

2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu Bractwa

3. składanie ze swych czynności sprawozdań Walnemu Zebraniu, zawierających

w szczególności wyniki kontroli rocznego sprawozdania finansowego

4.  składanie wniosków w sprawie absolutorium Zarządu.

VI. SĄD  HONOROWY

§ 33

1. Sąd Honorowy Bractwa Kurkowego składa się z wybranych przez Walne Zebranie 5 członków zwyczajnych, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

2. W posiedzeniach Sądu Honorowego może brać udział również dwóch członków Zarządu Bractwa, którym przysługuje prawo występowania w interesach Bractwa.

§ 34

1. Sąd Honorowy zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby.

2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie i załatwianie wszelkich spraw honorowych członków Bractwa.

3. Do ważności podejmowanych uchwał i orzeczeń konieczna jest obecność co najmniej

3 członków Sądu, w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Obecni na rozprawie Sądu Honorowego członkowie Zarządu mogą brać także udział

w naradach z głosem doradczym

5. O jawności lub tajności obrad decyduje Sąd Honorowy.

§ 35

1. Na pisemny wniosek Zarządu Bractwa lub poszczególnych członków Bractwa Kurkowego Sąd Honorowy wdraża postępowanie i naznacza rozprawę, na którą wzywa obwinionego, świadków i rzeczoznawców. Obwiniony może powierzyć obronę innej osobie, która musi być członkiem Bractwa.

2. Orzeczenie ogłasza przewodniczący ustnie, zaś w ciągu 14 dni doręcza zasądzonemu z krótkim uzasadnieniem.

3. Jeżeli obwiniony, mimo wezwania nie stawi się bez usprawiedliwienia na wyznaczoną rozprawę

wówczas wydaje się orzeczenie na podstawie akt i rozprawy.

4. Orzeczenie staje się prawomocne o ile zasądzony nie zgłosi sprzeciwu w przeciągu 4 tygodni od daty doręczenia.

5. Wezwanie na rozprawę uskutecznia się zwykłym listem za dowodem doręczenia.

6. Sąd Honorowy nakłada zasądzonemu rzeczywiste koszty postępowania.

7. Instancją odwoławczą od orzeczenia Sądu Honorowego jest Walne Zebranie, wnieść je należy pisemnie w przeciągu 1 miesiąca od dnia doręczenia.

8. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 36

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Bractwa w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących w wyborów.

VII. Fundusze i Majątek Bractwa Kurkowego we Wronkach

§ 37

Majątek Bractwa Kurkowego przeznaczony na działalność statutową stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusz.

§ 38

Na fundusz Bractwa składają się:

- wpływy ze składek członkowskich i wpisowego

- dotacje

- darowizny osób fizycznych i prawnych

- dochody z majątku Bractwa

- dochody z działalności gospodarczej

- spadki i zapisy

- inne dochody i wpływy

§ 39

Wszystkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Bractwa Kurkowego wymagają zgody Walnego Zebrania członków.

§ 40

1. Wysokość kwoty wpisowego i składki członkowskiej ustala Walne Zebranie.

2. Wydatkowanie środków pieniężnych Bractwa odbywa się w ramach zatwierdzonego preliminarza.

3. Dopuszcza się możliwość korekty preliminarza wydatków – może tego dokonać Zarząd Bractwa w pełnym składzie osobowym.

VIII. Działalność gospodarcza

§ 41

Bractwo Kurkowe we Wronkach może prowadzić działalność gospodarczą.

Dochód z działalności gospodarczej Bractwa służy, zgodnie ze statutem, realizacji jego celów.

IX. Postanowienia końcowe

§ 42

1. Zmiany statutu Bractwa Kurkowego można dokonać uchwałą Walnego Zebrania większością 50% + 1 głosów przy obecności co najmniej 66% członków Bractwa.

2. Wniosek o zmianę statutu winien wpłynąć do Zarządu przynajmniej 1 miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.

§ 43

1. Rozwiązanie Bractwa Kurkowego może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

2.  Majątek Bractwa przeznacza się na cel określony przez  ostatnie Walne Zebranie.

§ 44

Uregulowania dotyczące ćwiczeń strzeleckich, strzelań tradycyjnych, proklamacji Króla

Kurkowego i wyłaniania zwycięzców innych strzelań regulują odrębne regulaminy.

§ 45

Członkowie Założyciele stają się automatycznie członkami Bractwa.

Sekretarz                                                                              Prezes BK Wronki

czerwiec 2024
PonWtoŚroCzwPiąSobNie
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Licznik odwiedzin

Osób online: 2
Unikalnych odwiedzin: 616192

2024-06-08 Komunikat Strzelecki
12/06/2024
#mce_temp_url#
2024-06-06 Strzelanie Klubowe Bractwa we Wronkach
06/06/2024